Statut


„Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z późn.zm.), niniejszego Statutu, oraz po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).
2. Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymogów określonych w art.20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Osiek.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej, jednak dla właściwego realizowania swoich celów może ono prowadzić swoją działalność poza granicami własnego kraju.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je zasłużonym osobom lub organizacjom.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest realizacja i koordynacja zadań publicznych w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia – organizowanie imprez z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego i higienicznego stylu życia.
2. Organizowania imprez kulturalnych (imprezy integracyjne, kulturalno-oświatowe).
3. Działania na rzecz promocji gminy.
4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.
5. Działalności charytatywnej.
6. Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
7. Działalności na rzecz mniejszości narodowych.
8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.
10. Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
13. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
14. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
15. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
16. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań, wspomagających rozwój demokracji.
17. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
18. Działań na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
19. Promocji i organizacji wolontariatu.
20. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizowanie i wspieranie świetlic, poradnictwa, grup wsparcia oraz innych form
bieżącej działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.
2. Organizowanie i udzielanie pomocy w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
3. Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy.
4. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, odczytów, seminariów i konkursów.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie celów Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie pomocy i doradztwa.
7. Pozyskiwania środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych.
8. Współdziałanie ze szkołami, organami władz państwowych i samorządowych, organizacjami pozarządowymi w sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia.
9. Integrację i inspirację środowisk lokalnych.
10. Badanie potrzeb rynku usług społecznych.
11. Tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach statutu Stowarzyszenia.
12. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez charytatywnych, rekreacyjnych i innych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku.
13. Podejmowanie wszelkich, zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji zadań statutowych.
14. Powoływanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji (fundacji, spółek itp.) niezbędnych do realizacji celów statutowych.
15. Rozpowszechnianie i promowanie celów Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
16. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odmowy złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnie z celami statutowymi
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w pisemnym porozumieniu.
4. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w stowarzyszeniu przez swojego upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Upoważnienie ważne jest aż do jego cofnięcia sporządzonego w formie pisemnej.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła duży wkład i wybitne zasługi w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia tego tytułu Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Związku. Poza tym posiada takie prawa, jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1). Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2).Uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat.
3).Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub innych niegodnych członka Stowarzyszenia działań.
4). Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,
5). Śmierć członka Stowarzyszenia lub likwidacji osoby prawnej.

2. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku aktywności członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej można go odwołać z funkcji w trybie wyznaczonym w ustępie 1.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków wchodzących w skład Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, z przyczyn: rezygnacji, odwołania w trybie wskazanych w ustępie 2, przyczyn losowych, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym
razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie, w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne
2) nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty Zgłoszenia wniosku, lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych Członków Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia, uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
6) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych władz związku,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11)podejmowanie uchwał o zmianie nazwy i siedzibie Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 20

1. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.
6. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
7. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 21

Do zakresu działań Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
3) opracowywanie, uchwalanie i realizacja planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) ustalanie regulaminu pracy i wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
9) rozpatrywania sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
15) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
16) ustalanie wysokości składek członkowskich,
17)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej,

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż 1 raz w roku,
2) kontrola działalności finansowej oraz realizacji składek członkowskich,
3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu
4) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
5) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
6) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
7) prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszelkich szczebli pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 23

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia,
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
4) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz.924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.391 i Nr 60, poz.535).

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie
2) wpłaty członków wspierających,
3) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej lub zbiórek publicznych,
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
7) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
8) odpisy od podatku przewidziane prawem

2. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, do decyzji upoważnieni są samodzielnie Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
4. Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi w oparciu o ustawę o rachunkowości i zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga zwykłej większości głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe jak Stowarzyszenie i nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu zobowiązań.

Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 02.06.2008r.