Być kobietą


Informacje o projekcie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
zapraszają do udziału w projekcie
Być Kobietą”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem głównym projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia grupie 10 mieszkanek gminy Osiek, prowadzącego do podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach z terenu gminy Osiek.

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

 • Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
 • Aktywna integracja:
  a) Kompetencje społeczne,
  b) Poruszanie się po rynku pracy,
  c) Warsztaty tworzenia biżuterii,
  d) Warsztaty z zakresu wizażu i stylizacji,
 • Kurs kroju i szycia,
 • Spotkania z kreatorem mody, stylistą, choreografem oraz spotkanie na temat współczesnej historii mody.

 

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany pokaz mody.

 

Okres realizacji projektu: 04.05.2010r. – 31.08.2010r.
Obszar realizacji: Gmina Osiek.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych, biernych zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach z terenu gminy Osiek.

 

W projekcie weźmie udział 10 mieszkanek Gminy Osiek, zainteresowanych  pracą w charakterze krawiec-krojczy.

 

Każda z kobiet będzie musiała złożyć następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub inny dokument potwierdzający status osoby nieaktywnej zawodowo,
 • ankietę badającą profil BO (Beneficjentki Ostatecznej).
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Pliki do pobrania:

 

DZIAŁANIA

1. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe:
Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz spotkania grupowe z psychologiem.
2. Aktywna integracja:
Działanie to ma na celu wzmocnienie kompetencji uczestniczek Projektu, które umożliwią im szerszą aktywność społeczną i zawodową. Działania mają    na celu wsparcie pracy w grupie, budowanie wzajemnego zaufania oraz dobrych relacji pomiędzy beneficjentkami, ułatwienie komunikacji interpersonalnej pomiędzy nimi.

Zajęcia:
a) Kompetencje społeczne: autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, asertywność, wyrażanie opinii, nauka umiejętności komunikacji interpersonalnej,
b) Poruszanie się po rynku pracy: nauka aktywnego poszukiwania pracy, opracowanie CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
c) Warsztaty tworzenia biżuterii: zajęcia mające na celu rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz zdolności manualnych. Tworzenie biżuterii to zajęcie dające wiele radości satysfakcji z działania jakim jest komponowanie miniaturowych dzieł sztuki, które później z przyjemnością nosimy lub obdarowujemy nimi przyjaciół i rodzinę.
d) Warsztaty z zakresu wizażu i stylizacji: zajęcia mające na celu omówienie technik makijażu, doboru kolorów, trików stosowanych przez makijażystów itp. Na warsztatach zostaną omówione informacje na temat pielęgnacji ciała i zabiegów pielęgnacyjnych.
e) Zostanie zorganizowany wyjazd do teatru.

3. Kurs kroju i szycia: zajęcia mające na celu poznanie podstawowych technik szycia oraz zasad wykonywania wykrojów, poznanie obsługi maszyny i overlocka oraz tajników  krawiectwa.

4. Spotkania: z choreografem, stylistą, kreatorem mody, spotkanie na temat współczesnej historii mody.

5. Projekt zadaniowy dla grupy: organizacja pokazu mody. Działanie polega na przygotowaniu wspólnego przedsięwzięcia- pokazu mody, który będzie atrakcją Gali podsumowującej projekt. Nad spójnością zadania będzie czuwał animator//ka, której zadaniem będzie inspirowanie i mobilizowanie do działania, czuwanie nad procesem grupowym – dobra komunikacja, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wzmacnianie świadomości grupy w zakresie osiąganych celów i zdobywanych doświadczeń.

 

BIURO PROJEKTU

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
32-608 Osiek, ul. Główna 125
tel. 33 845-82-03, fax 33 845-82-03

Logo projekty PO KL