Aktywizacja Zawodowa Szansą na Pracę


logo-kl

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zapraszają do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa szansą na pracę.”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt przewiduje:

  • realizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego
  • realizację szkoleń

Okres realizacji od 04.01.2010 r. do 31.05.2010 r.
Obszar realizacji: Gmina Osiek.
Liczba miejsc ograniczona!

 

Oferowane szkolenia

Szkolenia oferowane w ramach projektu są BEZPŁATNE

Obsługa komputera
Celem szkolenia jest wyposażenie kobiet i mężczyzn w umiejętności związane z obsługą komputera niezbędną na rynku pracy. Program szkolenia obejmuje naukę edytora tekstu MS Word, arkusza MS Excel oraz tworzenie prezentacji – grafika prezentacyjna w MS Power Point.

ABC Przedsiębiorczości
Celem szkolenia jest zapoznanie kobiet i mężczyzn z prawno-administracyjnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej – etapy rejestracji firmy, podatki, ubezpieczenia społeczne, prawne aspekty funkcjonowania firmy, marketing w małej firmie – komunikacja z otoczeniem. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty z planowania działalności gospodarczej pod kątem przygotowania biznesplanu.

Unia dla Przedsiębiorczych
Celem szkolenia jest wyposażenie kobiet i mężczyzn w wiedzę z zakresu funduszy unijnych, głównie z możliwościami pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej ze środków UE, możliwościami uzyskania preferencyjnych kredytów na rozwój działalności. Nacisk kładziony będzie na omówienie: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe
Celem doradztwa indywidualnego jest wyposażenie kobiet i mężczyzn w wiedzę o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, pomoc w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny), określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa – znalezienie zatrudnienia poza rolnictwem.
Celem doradztwa grupowego jest praktyczna nauka umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Dzięki doradztwu grupowemu kobiety i mężczyźni podniosą wiarę w siebie, w swoje możliwości, zdobędą nowe umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia ich aktywności i zwiększa szanse na rynku pracy.

 

Uczestnicy projektu i zasady rekrutacji

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenia oraz wzory dokumentów do pobrania i wypełnienia

Uczestnikami projektu mogą być kobiety i mężczyźni spełniający następujące kryteria:

  • w wieku od 18 do 40 roku życia,
  • bezrobotni zameldowani na terenie Gminy Osiek (gmina wiejska,zlokalizowana w województwie małopolskim)
  • samodzielnie (z własnej inicjatywy) zgłaszający chęć uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie zawodowym.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
  • ankieta badająca profil BO (Beneficjenta Ostatecznego)

Pliki do pobrania:

 

Biura projektu

Adresy biur projektu – Lidera i Partnera

Biuro projektu Lidera:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10
tel.: 33 8447344, fax 33 8447345

Biuro projektu Partnera:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
32-608 Osiek, ul. Główna 125
tel.: 33 8458203, fax 33 8458203

logo-kl